HFD har sagt sitt när det gäller fastighetstaxering och byggnad under ombyggnation!

Frågan hur befintlig byggnadsstomme skall värderas och taxeras har varit föremål för många diskussioner med Skatteverket och även prövningar i domstol. Skatteverkets hållning har länge varit att byggnadsstommen vid ombyggnation där det pågår en genomgripande ombyggnation och byggnaden till övervägande del är evakuerad, kan värderas till 25, 50 eller i vissa fall hela 75 % av ett normalvärde. Detta har naturligtvis inte varit okej men är ett resultat av en bristande samsyn på Skatteverksnivå. Detta har inneburit att identiska situationer taxerats på olika sätt med differentierade fastighetsskattekostnader som följd.

Frågan som HFD nu prövat är om det finns lagstöd för att påföra ett stomtillägg alls. HFD anser att det trots formuleringen i fastighetstaxeringslagen, finns lagstöd för att påföra ett sådant även för befintlig byggnad under ombyggnation.

HFD menar, i likhet med kammarrätten, att ett stomtillägg i aktuellt fall inte ska åsättas ett högre värde än 12,5 % av ett normalvärde. HFD har helt enkelt tillämpat fastighetstaxeringslagens bestämmelser för byggnad under uppförande, att byggnad skall taxeras till 50 % av nedlagd kostnad, även för byggnad under ombyggnation. Detta innebär att befintlig stomme som bedöms representera ett värde om 25 % av ett normalvärde, skall taxeras till 12,5%!

Detta är goda nyheter. Inte bara för att vi nu vet att värdet inte skönsmässigt kan åsättas till 25, 50 eller 75 %, utan det finns en förutsägbarhet i ombyggnadsprojekt i vilka sällan någon annan än fastighetsägaren har att stå för fastighetsskatten.

Det finns en annan uppsida och den är att samtliga de beslut där Skatteverket skönsmässigt åsatt för höga stomtillägg, är möjliga att ompröva eller överklaga. Jag rekommenderar att gå igenom de beslut som kan vara aktuella – ombyggnationer av befintliga byggnader. Omprövningar kan åtminstone ske från och med besluten som fattades vid FFT 2016 och framåt.

Kontakta gärna mig om ni vill veta mer genom att klicka här.

Annika Arnström