Vad är fastighetstaxering?

Vad är fastighetstaxering?

Med fastighetstaxering menas att fastighet skall taxeras och åsättas ett värde.
Enligt grundläggande bestämmelser inrymmer fastighetsbegreppet den i fastigheter indelade jorden, de allmänna fastighetstillbehören, dvs byggnaderna, samt tillbehören till byggnaderna såsom byggnadstillbehör och industritillbehör. Även tredimensionella fastigheter, tredimensionella fastighetsutrymmen samt ägarlägenheter ingår i begreppet fastighet. Det som skall taxeras är således dels fastigheter, dels viss lös egendom. Byggnad som är lös egendom, dvs byggnad på annans mark, skall jämställas med fastighet. Vidare skall byggnadstillbehör och industritillbehör endast taxeras i den mån dessa tillhör byggnadens ägare. Vad som gäller för fastighet gäller även för bl a tomträtt


Hur definieras beskaffenhetstidpunkt?

Hur definieras beskaffenhetstidpunkt?

Begreppet beskaffenhetstidpunkt är central vid all fastighetstaxering. Beskaffenhetstidpunkten är tidpunkten vid taxeringsårets ingång dvs den 1 januari aktuellt taxeringsår.

Byggnad och mark skall taxeras utifrån pågående användning och beskaffenhet vid beskaffenhetstidpunkten. Undantag från denna huvudregel är att byggnad och mark inte får indelas utifrån en tillfällig användning vid beskaffenhetstidpunkten. Vid taxeringen skall istället utgås ifrån den användning som egendomen normalt sett brukar ha.