Säregna förhållanden, vad är det?

Vad är säregna förhållanden?

Om det föreligger värdefaktorer som inte särskilt har beaktats när riktvärdena har bestämts, och som påtagligt inverkar på marknadsvärdet, skall värdet justeras. Detta kallas justering för säregna förhållanden. Justeringen görs av taxeringsenhetens sammanlagda värde. Justeringens storlek ska motsvara 75 % av den skillnad i marknadsvärde taxeringsenheten skulle ha med säregna förhållanden och värdet utan säregna förhållanden. Med påtaglig inverkan menas att värdet skall justeras med minst 3 %, dock minst 25 000 kr. Finns det flera olika justeringsanledningar är det summan av justeringarna som skall uppgå till minst 3 % respektive 25 000 kr.
Exempel på säregna förhållanden är avvikande vakansgrad, konstruktionsfel/byggskador, rivningskostnader, eftersatt underhåll, extremt höga driftskostnader, skyddsbestämmelser, markanläggningar saknas, fördröjd exploatering, reservmark, speciell byggrätt för parkeringshus och avvikande butiksandel.

Yrkande om justering för säregna förhållanden skall framställas vid varje taxering även om Skatteverket vid föregående taxering bifallit yrkandet om säreget förhållande och inget därefter har förändrats när det gäller justeringsanledningen.

Vår mjukvara Apex fastighetstaxering, hanterar bland annat säregna förhållanden och underlättar därför upprättandet av fastighetsdeklarationer.