Hur fattas ett beslut om taxering?

Hur fattas ett beslut om taxering?

Beslut om taxering sker efter indelning i byggnadstyper och i ägoslag (2 kap FTL). Byggnadstyperna är småhus, ägarlägenhet, hyreshus, ekonomibyggnad, kraftverksbyggnad, industribyggnad, specialbyggnad och övrig byggnad. Ägoslag är tomtmark, täktmark, åkermark, betesmark, produktiv skogsmark med avverkningsrestriktioner, produktiv skogsmark utan avverkningsrestriktioner, skogligt impediment och övrig mark.Skatte- och avgiftsplikt fastställs (3 kap FTL). Fastigheter är antingen skattepliktiga eller undantagna från skatteplikt. Undantag från skatteplikt sammanhänger med den nytta som ansetts komma samhället till del genom fastigheterna. Regelverket är utformat på ett sådant sätt att huvudregeln är att alla fastigheter är skattepliktiga om de inte särskilt har undantagits. Undantagna fastigheter är specialbyggnader, nationalparker, lantbruk för vård- eller skolverksamhet samt fastigheter vilka ägs av skatteprivilegierade ägare förutsatt att fastigheterna används i dessas verksamhet som sådan.Indelning sker i taxeringsenheter och taxeringsenhetstyper (4 kap FTL). Taxeringsenhet är vad som skall taxeras för sig. Normalt skall en fastighet ses som en taxeringsenhet. Undantaget är om skilda delar av en fastighet har olika ägare. I sådana fall skall fastigheten uppdelas i taxeringsenheter utifrån ägarförhållanden. Detta gäller inte om fastigheten ägs med ideella andelar.
Taxeringenhetstyp är benämning på en bestämd kombination av byggnad och ägoslag (mark) och exempel på sådana är hyreshusenhet, specialenhet och industrienhet.Taxeringsvärdet bestäms (5-15 kap FTL). Taxeringsvärde skall bestämmas för varje skatte- och avgiftspliktig taxeringsenhet. Värderingen skall ske med utgångspunkt i värdefaktorer. Med värdefaktorer avses egenskaper som är knutna till fastigheten och som har betydelse för marknadsvärdet. Exempel på värdefaktorer är hyra för hyreshus och ägarlägenheter, storlek för småhus, industribyggnad och övrig byggnad, samt ålder för t. ex hyreshus, industribyggnad och småhus.
Taxeringsvärdet skall bestämmas till 75 % av ett marknadsvärde i ett visst års nivå. Nivååret är andra året före taxeringsåret. Vid den förenklade taxeringen 2022 är nivååret 2020. För den kommande allmänna fastighetstaxeringen 2025 är nivååret 2023..