Vad betyder likformiga och rättvisa taxeringar, 1 kap 2§ FTL?
Inledningsvis kan sägas att rättvisan och likformigheten vid taxeringen är beroende av hur Skatteverket, dvs. första instans, utför taxeringen. Eftersom fastighetstaxeringssystemet är ytterst schabloniserat skall kravet på likformig och rättvis taxering tillgodoses genom reglerna i 7 kap 5§. Denna paragraf reglerar möjligheterna till hänsynstagande till förhållanden som inte har beaktats i värderingsmodellen utan som speciellt för en specifik fastighet. Detta benämns justering för säregna förhållanden.
Hur rättvisa och likformiga taxeringarna blir hänger även samma med vilka möjligheter en fastighetsägare har att begära omprövning eller överklaga respektive beslut och få vägledande beslut från HFD (Högsta förvaltningsdomstolen). En prövning i HFD förutsätter att HFD meddelar prövningstillstånd.

I Sverige har vi en s.k. sakprocess. Saken är det som skall prövas i ett omprövnings- eller överklagandeärende. Vad som skall prövas beror därför på hur man uttrycker sig i nämnda skrivelser. Det är den skattskyldige som avgör vad som skall prövas. Detta blir särskilt viktigt i ett fastighetstaxeringsärende eftersom det är många olika saker eller värdefaktorer som den skattskyldige kan vara missnöjd med. Som exempel kan nämnas hyra, byggrätt eller det faktum att man inte har fått igenom ett yrkande om vakansjustering.

Vi rekommenderar därför alltid att ”saken” formuleras så tydligt som möjligt så att inte Skatteverket, eller en domstol, prövar taxeringen i sin helhet om man inte vill det förstås. Det sammanhänger med att i de fall en domstol inte bifaller en talan som rör hela taxeringen, och domen vinner laga kraft dvs. inte längre kan överklagas, så är det inte längre möjligt att få en ändring till stånd. Hade den skattskyldige istället endast överklagat frågan om vakansjustering hade det varit möjligt att överklaga andra frågor som rör t. ex hyra eller byggrätt.