Vilka olika specialbyggnader finns det?

Vilka olika specialbyggnader finns det?

De olika specialbyggnaderna är;

Försvarsbyggnad – Byggnad som används för försvarsändamål eller ekonomisk försvarsberedskap, om byggnaden inte är en fristående industriell anläggning. Även mässbyggnad ska utgöra försvarsbyggnad.

Kommunikationsbyggnad – garage, terminal, godsmagasin, vänthallar mm om byggnaden används för allmänna kommunikationsändamål.

Distributionsbyggnad – gas, värme, el och vatten.

Värmecentral – Byggnad för produktion och distribution av varmvatten för uppvärmning, dock inte sådan anläggning som även är inrättad för produktion av elektrisk starkström för yrkesmässig distribution.

Reningsanläggning – Vattenverk, avloppsreningsverk, anläggning för förvaring av radioaktivt avfall, sopstation och liknande samt pumpstation som hör till sådan anläggning. Som reningsanläggning avses inte anläggning där verksamheten i allt väsentligt utgör ett led i en industriell process.

Vårdbyggnad – sjukvård, missbrukarvård, åldringsvård av äldre eller omsorger om psykiskt utvecklingsstörda, dagcentraler, tandläkeri etc.

Bad-, sport- och idrottsanläggning – idrottsanläggningar, raststugor, inomhusgolf mm.

Skolbyggnad – undervisningsverksamhet, elevhem/skolhem. Verksamheten skall ha anknytning till staten i form av bidrag eller tillsyn.

Kulturbyggnad – teater, biograf, museum, bibliotek, historiska arkiv. Skall hållas tillgängliga för allmänheten med viss regelbundenhet.

Ecklesiastikbyggnad – religiös verksamhet, även församlingshem, bönehus, byggnader för konfirmationsundervisning.

Allmän byggnad – ägs av stat, kommun eller annan menighet och används i dess verksamhet som sådan.

Med övervägandeprincipen menas att vid bestämmande av byggnadstyp skall denna bestämmas med hänsyn till det ändamål som byggnad till övervägande del är inrättad för och det sätt som byggnad till övervägande del används på. Det finns flera fördelningsgrunder och exempel på sådana är, golvarea, hyra, produktionskostnad och volym. Byggnad som kan indelas både som småhus, hyreshus, kraftverksbyggnad, industribyggnad eller övrig byggnad och som specialbyggnad, skall indelas som specialbyggnad.
I princip bör en byggnad indelas efter den byggnadstyp vars värde överväger.